Informacja dla ubezpieczycieli, notatki ze zdarzeń drogowych

Informacje o zdarzeniach drogowych

W Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach funkcjonuje stanowisko informatyczne przystosowane do przekazywania firmom ubezpieczeniowym informacji dotyczących zdarzeń drogowych drogą elektroniczną.

WRD KMP w Katowicach korzysta z adresu e-mail: notatki.wrd@katowice.ka.policja.gov.pl za pośrednictwem, którego będą przekazywane elektronicznie informacje o zdarzeniach drogowych. Rozwiązanie takie przyczyni się do zmniejszenia kosztów związanych z wysyłką tych informacji. Zwracamy się z prośbą o przesyłanie wniosków w formie plików pdf zawierających niezbędne informacje pozwalające zidentyfikować zdarzenie.

Notatki ze zdarzeń drogowych są wydawane we wtorki i czwartki, w godzinach 8:00 – 14:00, na wniosek uczestnika, po przedstawieniu dowodu uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

W zakresie udzielania informacji dotyczących zdarzeń drogowych znajdują zastosowanie przepisy art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ przepis ten normuje wymagania co do formy i treści jakie musi spełniać podanie (wniosek), aby jego wniesienie spowodowało zamierzony skutek prawny. Zgodnie z przytoczonym przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. W związku z tym podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego, zgodnie z dyspozycją art 63 kodeksu postępowania administracyjnego.
W przypadku innych podmiotów, które występują w imieniu osób fizycznych należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikać, że został upoważniony do występowania w imieniu osoby fizycznej.
W przedmiocie obowiązku pobierania opłaty skarbowej za pisemne informacje udzielane osobom zainteresowanym, opłacie skarbowej podlega wydanie zaświadczenia na wniosek. W świetle art. 217 § 2 kpa zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, albo jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. W przedmiotowej sprawie decydującą jest treść udzielanych informacji. W przypadku, gdy wnioskowane informacje wyczerpują przesłanki do wydania zaświadczenia przez organ administracji publicznej zasadne jest pobieranie opłaty skarbowej. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (ust. 21 części II załącznika do ustawy) wydanie zaświadczenia podlega opłacie w kwocie 17 zł. Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w KMP w Katowicach należy dokonywać na rachunek organu podatkowego:
Urząd Miasta w Katowicach, nr rachunku: 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Podanie (wniosek) prosimy przesyłać na wskazy adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF (skan dokumentu wytworzony zgodnie z podanymi wyżej informacjami) wraz z niezbędnymi załącznikami, np. pełnomocnictwo, dowód opłaty uiszczenia opłaty skarbowej lub bezpośrednio do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Wzór wniosku (podania) jest dostępny na stronie internetowej KMP w Katowicach lub w punkcie recepcyjnym KMP w Katowicach. 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr 32/2002229.  Zapraszamy do współpracy.